Schlurfs
English

Miscellaneous    Christmas Smurfs    Easter Smurfs

5.1901 5.1902 5.1903 5.1904 5.1905 5.1906
5.1901   1
Christmas tree
5.1902   2
Christmas present
5.1903   2
Christmas sack open
5.1904   1
Christmas sack on back
5.1905   4
Christmas candle
5.1906   2
Christmas wreath
5.1907 5.1908 5.1909 5.1910 5.1911 5.1912
5.1907   2
Christmas candy stick
5.1908   1
Christmas drum
5.1909   3
Christmas smurfette with candle
5.1910   1
Christmas praying
5.1911   1
Christmas smurfette praying
5.1912   1
Christmas smurfette with candy stick